โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร

โทรหาเรา

02-206-8555

เบอร์โทร

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท Easy Compare (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มีพันธสัญญาที่จะส่งเสริมบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและชอบธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะได้รับการบริหารจัดการให้ดำเนินการไปด้วยความราบรื่น รอบคอบปลอดภัย บอร์ดบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะวางกลยุทธ์ขององค์กร ทบทวนและประเมินผลงานของเหล่าผู้บริหาร และผลักดันให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้มีการทับซ้อนหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคอยปกป้องรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าไปด้วยในเวลาเดียวกัน


การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัท มีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการกำกับดูแลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบดูแลจัดการควบคุมและรายงานความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบอร์ดบริหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกรอบการทำงาน ERM และกำหนดความเสี่ยง ภายใต้กรอบ ERM ของบริษัท ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท มีดังนี้


 1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ – เป็นความเสี่ยงในการสูญเสียหรือมีผลกระทบต่อรายได้อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ย่ำแย่
 2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน – เป็นความเสี่ยงของการสูญเสียหรือผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินและผลตอบแทน เนื่องมาจากแบบจำลองทางการเงิน วิธีการ หรือการบริหารจัดการ ซึ่งบริษัทได้ระบุถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้:
  • ความเสี่ยงด้านเครดิต - ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของคู่ค้าและคู่สัญญาในการทำธุรกรรมและการสูญเสียมูลค่าของทรัพย์สินจากการเสื่อมคุณภาพของสินเชื่อ
  • ความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สิน - ความเสี่ยงของการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ ในมูลค่าที่สัมพันธ์กันของสินทรัพย์และหนี้สินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง - ความเสี่ยงของสภาพคล่องที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับลูกค้า (และเจ้าหนี้อื่น) เมื่อถึงกำหนดชำระ
 3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ – ความเสี่ยงของการสูญเสียหรือผลกระทบอันเป็นผลมาจากดำเนินการภายในที่ล้มเหลวหรือไม่ดีพอ(ปัจจัยด้านบุคลากร) ระบบ หรือจากเหตุการณ์ภายนอก
 4. ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ – ความเสี่ยงของการสูญเสียหรือผลกระทบอันเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรทางกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบ สัญญาที่มีนัยสำคัญ หรือนโยบายภายในองค์กร
 5. ความเสี่ยงของกลุ่ม – ความเสี่ยงที่บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น(ทั้งทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน)ในกิจการอื่นของกลุ่มบริษัท BHL Group ซึ่งบริษัท Easy Compare เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท
รับใบเสนอราคาประกันรถยนต์ที่
ถูกสุดๆ ภายใน 10 วินาที
กรุณาเลือกปีรถยนต์
กรุณาเลือกยี่ห้อรถยนต์
กรุณาเลือกรุ่นรถยนต์
กรุณาเลือกเครื่องยนต์ จำนวนประตู
กรุณาใส่ชื่อ
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว 00007/2560
กรุณาเลือกปี
กรุณาเลือกแบรนด์
กรุณาเลือกรุ่นรถ
กรุณาเลือกรุ่นย่อย