แจ้งการโอนกิจการธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท อีซี่ คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้ยุติการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยวินาศภัยและได้โอนธุรกิจดังกล่าวให้แก่ บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด (“แรบบิท แคร์”) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้เลือก แรบบิท แคร์ ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยชั้นนำที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดหาประกันที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ามาเป็นผู้รับโอนกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะได้รับบริการในการจัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับท่าน จาก แรบบิท แคร์ อย่าง ต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าในการโอนข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากบริษัทฯ ไปยัง แรบบิท แคร์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการโอนธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยดังกล่าว บริษัทฯ ได้กระทำโดยใช้ความระมัดระวังและการรักษาความลับขั้นสูงสุดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้กรมธรรม์ที่ท่านซื้อผ่านบริษัทฯ ยังคงมีผลใช้บังคับตามเดิมทุกประการโดยที่ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการโอนกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ แรบบิท แคร์ จะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัยที่เหมาะสมกับท่านต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่ท่านอาจจะได้รับจากการโอนกิจการของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://rabbitcare.com/announcement/easy-compare หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า แคร์ เซ็นเตอร์ ของ แรบบิท แคร์ โทร 1438 หรือ LINE @rabbitcare

ขอแสดงความนับถือ

Simon Birch
Director