ลงทะเบียนครั้งเดียวลุ้นยาว 5 เครื่อง
ข้อมูลรถ
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
ครั้งที่ 1 (30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561)
คุณพิศิษย์ ลุเอี่ยม
ครั้งที่ 2 (14 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561)
คุณเมษมล ประคองแก้ว
ครั้งที่ 3 (28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2561)
คุณอำนวย ทองนาค
ครั้งที่ 4 (11 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2561)
คุณฉมาพันธ์ สัยกุลประดิษฐ์
ครั้งที่ 5 (25 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2561)
คุณอุไรรัตน์ ซังปาน
เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับคุณสมบัติในการจับสลาก
 • การจับสลาก (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “การจับสลาก” และในแต่ละครั้งจะเรียกว่า “การจับสลากหนึ่งครั้ง”) ได้ถูกจัดขึ้นโดย บริษัท อีซี่ คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • การจับสลากมีทั้งหมด 5 ครั้งด้วยกัน ซึ่งการจับสลากแต่ละครั้งจะจัดขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จับสลาก

 • การจับสลากในแต่ละครั้งเปิดให้เข้าร่วมสำหรับลูกค้าของ อีซี่ คอมแพร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ลูกค้าผู้มีสิทธิ์ (หลายคน)” และแต่ละรายจะเรียกว่า “ลูกค้าผู้มีสิทธิ์ (คนเดียว)”:
  • ผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของรถยนต์ และ
  • ผู้ที่:
   • ได้เช็กราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (“เช็กเบี้ยประกันภัย”) หรือ
   • ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (“กรมธรรม์”) ผ่าน อีซี่ คอมแพร์ โดยการโทรติดต่อมาที่เบอร์ 02 206 8500 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกา และในวันเสาร์เวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ลูกจ้างทั้งหมดของ อีซี่ คอมแพร์ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด และลูกจ้างของบริษัทผู้ให้บริการขายประกันผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมจับสลากใดๆ ทั้งสิ้น

วิธีการจับสลาก

 • คูปองจับสลากจะถูกจัดให้ ในกรณีดังต่อไปนี้:
  • ลูกค้าผู้มีสิทธิ์ซึ่งได้เช็กราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ผ่าน อีซี่ คอมแพร์ มีสิทธิ์ได้รับคูปองจับสลาก 1 ใบ ในการจับสลากทุกๆ ครั้ง จนกว่าจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในการจับสลาก ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะหมดสิทธิ์ในการจับสลากครั้งถัดไป
  • ลูกค้าผู้มีสิทธิ์ซึ่งได้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ผ่าน อีซี่ คอมแพร์ มีสิทธิ์ได้รับคูปองจับสลาก 10 ใบ ในการจับสลากทุกๆ ครั้ง จนกว่าจะได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะในการจับสลาก ซึ่งในกรณีดังกล่าว จะหมดสิทธิ์ในการจับสลากครั้งถัดไป
  • คูปองจับสลากที่ลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้รับตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น สามารถสะสมเพิ่มขึ้นได้
 • ระยะเวลาพิจารณาคุณสมบัติ (แต่ละคราวจะเรียกว่า “ระยะเวลาพิจารณาคุณสมบัติ”) และวันจับสลากแต่ละคราว (“วันจับสลาก”) ให้เป็นไปดังนี้
  • จับสลากครั้งที่ 1
   ระยะเวลาพิจารณาคุณสมบัติ: 30 เมษายน 2561 12.00 นาฬิกา ถึง 13 พฤษภาคม 2561 23.59 นาฬิกา
   วันจับสลาก: 14 พฤษภาคม 2561
  • จับสลากครั้งที่ 2
   ระยะเวลาพิจารณาคุณสมบัติ: 14 พฤษภาคม 2561 12.00 นาฬิกา ถึง 27 พฤษภาคม 2561 23.59 นาฬิกา
   วันจับสลาก: 28 พฤษภาคม 2561
  • จับสลากครั้งที่ 3
   ระยะเวลาพิจารณาคุณสมบัติ: 28 พฤษภาคม 2561 12.00 นาฬิกา ถึง 10 มิถุนายน 2561 23.59 นาฬิกา
   วันจับสลาก: 11 มิถุนายน 2561
  • จับสลากครั้งที่ 4
   ระยะเวลาพิจารณาคุณสมบัติ: 11 มิถุนายน 2561 12.00 นาฬิกา ถึง 24 มิถุนายน 2561 23.59 นาฬิกา
   วันจับสลาก: 25 มิถุนายน 2561
  • จับสลากครั้งที่ 5
   ระยะเวลาพิจารณาคุณสมบัติ: 25 มิถุนายน 2561 12.00 นาฬิกา ถึง 8 กรกฎาคม 2561 23.59 นาฬิกา
   วันจับสลาก: 9 กรกฎาคม 2561
 • ในการจับสลากแต่ละครั้งจะถูกจัดขึ้นที่ เลขที่ 57 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เวลา 17.00 นาฬิกา และเป็นการจัดขึ้นต่อสาธารณะ
 • ผู้ชนะในการจับสลากแต่ละครั้งจะถูกเลือกโดยการสุ่ม
 • ในระหว่างการจับสลาก อีซี่ คอมแพร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับสลากหาผู้ชนะที่เป็นสำรองขึ้นใหม่ (“แต่ละคนเรียกว่า “ผู้ชนะสำรอง”) เพื่อเข้าแทนที่ผู้ชนะคนใดๆ ที่ขาดคุณสมบัติ โดยจำนวนของผู้ชนะที่เป็นสำรอง และวิธีการในการเข้าแทนที่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของ อีซี่ คอมแพร์ ถือว่าเป็นที่สุด
 • ผลของการจับสลากจะถูกประกาศทาง www.easycompare.co.th ภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่มีการจับสลาก (“วันประกาศผลการจับสลาก”)
 • ผู้ชนะในการจับสลากแต่ละครั้ง (“ผู้ชนะ”) จะได้รับการติดต่อ (“การแจ้ง”) โดยทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ผ่านทางเบอร์ติดต่อและอีเมลของผู้ชนะที่ได้ระบุไว้ตามลำดับ ภายใน 5 วันนับจากวันที่จับสลาก และผู้ชนะจะได้รับแจ้งให้นำส่งเอกสารดังที่จะระบุต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เอกสารยืนยัน”) ให้กับ อีซี่ คอมแพร์ เพื่อยืนยันความถูกต้องตรงกันของราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับ หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ผู้ชนะได้ซื้อ (ตัวอย่างเช่น ชื่อเจ้าของรถยนต์ รุ่นปีของรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ และโมเดลรถยนต์):
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • ทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของในประเทศไทย (ตัวจริง และสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้รับการยืนยันโดยสมบูรณ์แล้ว อีซี่ คอมแพร์ จะติดต่อผู้ชนะ เพื่อจัดสรรวันและเวลาในการรับรางวัลจากสำนักงานของ อีซี่ คอมแพร์ ทั้งนี้ในกรณีที่การยืนยันข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์ หรือ ในกรณีที่ อีซี่ คอมแพร์ ไม่ได้รับเอกสารยืนยันภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้แจ้งผู้ชนะ ผู้ชนะจะถูกแทนที่โดยผู้ชนะสำรองที่จะได้รับแจ้งจาก อีซี่ คอมแพร์ ตามวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
 • รางวัลสำหรับการจับสลากแต่ละครั้ง (“รางวัล”) คือ iPhone X 64GB
 • ผู้ชนะจะต้องอ้างสิทธิ์เรียกร้องในรางวัลทั้งหมด (หรือ ในกรณีที่ผู้ชนะถูกแทนที่ด้วยผู้ชนะที่เป็นสำรอง) ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศผลการจับสลาก มิฉะนั้นแล้วรางวัลหรือผลประโยชน์อื่นๆ เทียบเท่า จะถูกบริจาคให้กับการกุศล หากได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมในการดังกล่าว
 • ผู้ชนะแต่ละคนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 5% (ห้าเปอร์เซ็นต์) จากมูลค่าทั้งหมดของรางวัล ตามกฎหมายของประเทศไทย และจะต้องรับผิดชอบในภาระทางภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 • รางวัลจากการจับสลากนี้ไม่สามารถโอนให้แก่บุคลอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแทนที่ด้วยผลประโยชน์อันเป็นตัวเงินอื่นๆ ได้
 • อีซี่ คอมแพร์ ไม่รับผิดต่อผู้ชนะสำหรับความเสียหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเกิดเนื่องมาจากการซื้อคืนหรือไถ่ถอน หรือการใช้งานรางวัลที่ได้รับจากการจับสลากนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในการเข้าจับสลากตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ลูกค้าผู้มีสิทธิ์แต่ละรายตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้ยื่นเข้ามาอาจถูกเก็บรวบรวม ถูกนำไปดำเนินกระบวนการ ถูกเก็บรักษา ถูกเปิดเผย หรืออาจถูกใช้งานในกรณีอื่นๆ โดย อีซี่ คอมแพร์ และบริษัทในเครือเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินกระบวนการจับสลาก
 • ผู้ชนะแต่ละคนยินยอมให้ อีซี่ คอมแพร์ ใช้ชื่อ ภาพถ่าย รูปภาพ เสียง ความคล้ายคลึง รวมไปถึงความคิดเห็นของเขาหรือเธอ เพื่อการเขียนบทบรรณาธิการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาด และ/หรือ เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ซึ่ง อีซี่ คอมแพร์ เห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ข้อกำหนดทั่วไป

 • ลูกค้าผู้มีสิทธิ์แต่ละคนถือว่าได้ตกลงและยอมรับที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ เมื่อได้เข้าร่วมการจับสลาก ทั้งนี้ลูกค้าผู้มีสิทธิ์อาจเลือกที่จะยกเลิกการเข้าร่วมการจับสลากดังกล่าว โดยติดต่อ อีซี่ คอมแพร์ ที่เบอร์ 02 206 8500 ในวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 นาฬิกา ถึงเวลา 19.00 นาฬิกา และในวันเสาร์เวลา 10.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ลูกค้าผู้มีสิทธิ์แต่ละรายตกลงที่จะรับการสื่อสารด้านการตลาดจาก อีซี่ คอมแพร์ เกี่ยวเนื่องกับการจับสลาก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา ลูกค้าผู้มีสิทธิ์อาจเลือกที่จะยกเลิกการรับการสื่อสารดังกล่าวในเวลาที่ได้รับ หรือส่งอีเมลติดต่อเราที่ privacy@easycompare.co.th
 • เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้การตีความ แปลความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศไทย และคู่สัญญาตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นต่อศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย
 • เงื่อนไขและข้อตกลงในการจับสลากนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไขโดย อีซี่ คอมแพร์ ภายในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ และ อีซี่ คอมแพร์ ไม่รับผิดใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว
 • การตัดสินใจหรือคำวินิจฉัยของ อีซี่ คอมแพร์ ให้ถือว่าเป็นที่สุด การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการจับสลากนี้จะถูกประกาศทาง www.easycompare.co.th
บริษัท อีซี่ คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เลขทะเบียน: 0105559196010)
เลขที่ใบอนุญาต ว00007/2560