easycompare
telephone
phone
line

คำถามสำหรับวันที่ 25 กันยายน 2563

ประสบการณ์รถคันแรกของคุณเป็นอย่างไร?

คุณสามารถร่วมสนุกโดยตอบคำถาม พร้อมกรอกข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้

การใช้งานโดยใส่ข้อมูลและคำตอบถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และยินยอมให้ทาง EasyCompare เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบริหารโปรโมชั่น และเผยแพร่สื่อการตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไป

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  คุณสมบัติ

 1. สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 กันยายน 2563
 2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ร่วมสนุกกิจกรรม รวมทั้งผู้ร่วมสนุกจะต้องใช้ Facebook Account ที่สามารถยืนยันตัวตนได้จริง เปิดเป็นสาธารณะ รวมทั้งต้องกดไลก์ติดตามแฟนเพจ EasyCompare
 3. พนักงานของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 4. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะต้องดูโพสต์ที่แสดงในหน้าแฟนเพจของ EasyCompare พร้อมทั้งกดลิ้งก์ที่กำหนด เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำ และตอบคำถามที่มีความยาวประมาณ 100 คำ พร้อมทั้งระบุชื่อ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ อีเมล ประเภทของประกันรถยนต์ รวมทั้งเดือนที่ประกันจะหมดอายุ ภายในเวลา 23.59 น. ของแต่ละวันที่มีกิจกรรม
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ข้อมูลรายละเอียดของผู้เข้าร่วมสนุกที่มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมการตอบคำถามในครั้งนี้
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 7. ข้อกำหนด

 8. ผู้ร่วมสนุกสามารถร่วมสนุกโดยการส่งคำตอบได้เพียง 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น
 9. ข้อมูลรายละเอียด และเนื้อหาทั้งหมดต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด ไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด
 10. ผู้โชคดี และของรางวัล

 11. สำหรับคำตอบทั้งหมดจะถูกตัดสินตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท EasyCompare แต่เพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาของการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับคำถาม
 12. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 13. ผู้ร่วมสนุกที่ชนะกิจกรรมในแต่ละวันซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการในข้อ 9 นั้น จะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรเติมน้ำมันปตท. มูลค่า 1,000 บาท
 14. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 15. ของรางวัล

 16. รายชื่อผู้โชคดีรวมทั้งคำตอบที่ได้รับคัดเลือกจะถูกประกาศผลในวันถัดไป เวลา 12.00 น. ผ่านทางแฟนเพจของ EasyCompare
 17. บริษัทฯ EasyCompare จะส่งอีเมลยืนยันการรับรางวัลกับทางผู้โชคดีผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้
 18. หาก (i) ผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับแจ้งทางอีเมล (ii) ไม่มารับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด 2 เดือนนับจากวันที่ประกาศผล (iii) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (iv)ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใดๆก็ตาม จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 19. บริษัทฯ EasyCompare ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสนุกแต่ละท่าน และอาจต้องการข้อมูลเนื่องจากเห็นว่ามีความจำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของการเข้าร่วมการแข่งขัน บริษัทฯ EasyCompare ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับรางวัลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม
 20. ผู้โชคดีจะต้องแสดงเอกสารระบุตัวตนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลกับบริษัทฯ EasyCompare
 21. ข้อมูลส่วนตัว

 22. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า
 23. ผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนตกลงที่จะรับการสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งสินค้าและบริการต่างๆ จากบริษัทฯ EasyCompare ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ EasyCompare ได้โดยส่งอีเมลมาหาเราที่
 24. ทั่วไป

 25. บริษัทฯ EasyCompare ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย การบาดเจ็บจากการร่วมกิจกรรม หรือการรับรางวัล
 26. ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลในประเทศไทย
 27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยความเห็นและข้อตัดสินของ EasyCompare ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ จะปรากฏบนหน้าแฟนเพจ EasyCompare และเว็บไซต์ easycompare.co.th