เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์


เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของและดำเนินการโดย บริษัท อีซี่ คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105559196010) (“อีซีที”) และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเงื่อนไขการใช้งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของอีซีที และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่ง


เงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัทฯ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ


การยอมรับเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้งานนี้ใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่าน มีเงื่อนไขว่าท่านต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่านถือเป็นการตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการใช้งานนี้ อีซีทีอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่านในครั้งต่อ ๆ ไป หมายความว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว


หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้ ท่านจะต้องไม่ใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และขอให้ท่านออกจากเว็บไซต์โดยทันที


การใช้งานและการเข้าถึง

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้เพื่อการใช้งานโดยสุจริตเท่านั้น

 • ลูกค้าจริงและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าซึ่งสนใจที่จะได้รับการเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบการเสนอราคาผลิตภัณฑ์ หรือบริการประกันภัย และ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับตนเอง หรือครอบครัวของตนเอง (โดยได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น)
 • พนักงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามการที่จ้าง หรือ
 • บุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการได้

ด้วยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านรับรองว่าท่านเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว


ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อให้บุคคลได้เปรียบในการแข่งขัน หรือเพื่อให้บริษัทฯ เสียเปรียบในการแข่งขัน)
 • ในลักษณะอื่นใดซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จากการจัดให้มีเว็บไซต์
 • ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย หรือ
 • ในทางอื่นใดที่เงื่อนไขการใช้งานนี้ หรือบริษัทฯ ไม่ได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง

นอกจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ท่านต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ด้วยตัวท่านเอง หรือโดยบุคคลอื่น

 • ใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ในทางที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลใด
 • ทำซ้ำ หรือเปิดเผยเนื้อหาใด ๆ แก่บุคคลใดนอกจากที่เงื่อนไขการใช้งานนี้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง
 • ใช้วิธีการ หรือขั้นตอนใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องมือ โรบอต สไปเดอร์หรือการตอบกลับด้วยข้อความที่กำหนด (scripted response) เพื่อการทำลาย การรวบรวม หรือการสะสมข้อมูล) เพื่อการได้มา การประมวลผล การทำซ้ำ การทำสำเนา การแจกจ่าย การปรับแต่งใหม่ การพิมพ์เผยแพร่ใหม่ การเข้าดู การประเมิน การวิเคราะห์ การดัดแปลง หรือการปรับรูปแบบของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้
 • ใช้วิธีการ หรือขั้นตอนใด ๆ เพื่อรวบรวม หรือรวมเนื้อหาของเว็บไซต์นี้กับเนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ หรือเอกสารข้อมูลอื่นใด
 • ทำวิศวกรรมย้อนรอย (reverse engineer) แยกส่วน หรือพยายามเป็นประการอื่นใดในการสร้าง หรือระบุรหัสต้นทาง (source code) สูตร หรือขั้นตอนของเว็บไซต์นี้
 • ใช้ เข้าถึง หรือคงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไว้ในลักษณะ หรือรูปแบบใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่เงื่อนไขการใช้งานนี้จะอนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง
 • ใช้วิธีการทำงานแบบเป็นระบบ วิธีการทำงานแบบซ้ำ ๆ หรือวิธีการทำงานอื่นใดซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งการเสนอราคาประกันภัย หรือราคาอื่น และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากจากเว็บไซต์นี้
 • ใช้ ได้มา หรือพยายามให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อระบุ หรือค้นหาราคา การรับประกันภัย อัตรา และวิธีการ หรือระบบทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • กระทำการใด ๆ ซึ่งจะ หรืออาจก่อความเสียหาย ขัดขวางการเข้าถึง หรือแทรกแซงการดำเนินการที่ถูกต้องของเว็บไซต์นี้ หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์นี้
 • กระทำการใด ๆ ซึ่งจะ หรืออาจทำให้โครงสร้างของเว็บไซต์รับโหลดที่เกินสมควร
 • เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ โพสต์ เผยแพร่ หรือส่ง “ข้อมูลสแปม” ใด ๆ หรือการสื่อสารจำนวนมากในรูปแบบอื่นใด
 • เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ ปลอมแปลงเป็นบุคคล หรือองค์กรใด ๆ
 • เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ ลงพิมพ์ หรือเผยแพร่เอกสารข้อมูลใด ๆ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร น่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสม
 • เมื่อใช้เว็บไซต์นี้อัพโหลด ลงพิมพ์ หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ อันเป็นเท็จ หรืออาจสร้างความตื่นตระหนกแก่สาธารณชน หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงในหมู่สาธารณชน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค หรือและเนื้อหาดังกล่าวจะต้องไม่เป็นเนื้อหาที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบอันเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้บังคับขณะใช้เว็บไซต์นี้
 • ใช้เว็บไซต์นี้คุกคาม หมิ่นประมาท ละเมิด ข่มขู่ หรือกระทำผิดประการอื่นต่อบุคคลอื่น และ
 • ส่งเอกสารข้อมูลใด ๆ ซึ่งมีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เกิดการหยุดชะงัก จำกัด หรือทำลายการดำเนินการที่มีประสิทธิผลของเว็บไซต์ หรือซอฟท์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ของเว็บไซต์

ข้อสงวนสิทธิ

ภายใต้บังคับของเงื่อนไขการใช้งานนี้ ท่านตกลงว่า การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านเป็นความเสี่ยงของท่านเอง


บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้เนื้อหาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หากท่านพบข้อผิดพลาดใด ๆ อย่างไรก็ตาม (กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้) บริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์ และท่านไม่ควรถือว่าเนื้อหามีความถูกต้อง หรือครบถ้วนสมบูรณ์


บริษัทฯ จะดำเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อการให้บริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ แต่การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยง บริษัทฯ ไม่รับรองว่า เว็บไซต์จะไม่มีไวรัส บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งอาจเข้าสู่ระบบของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ (กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้)


บริษัทฯ อาจระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านเป็นครั้งคราว เพื่อการซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษา หรือด้วยเหตุผลประการอื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ


บริษัทฯ ไม่รับรองว่า การเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่เกิดการชะงักงัน สามารถเข้าถึงได้ตรงตามกำหนดเวลา หรือมีความปลอดภัย หรือเว็บไซต์นี้จะดำเนินการตามที่มุ่งหมายเสมอ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว (กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้)


เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่จัดให้มีในเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือถอนออกไปได้ในเวลาใดก็ตาม ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ


การเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านอาจถูกบอกเลิกได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ หลังจากการบอกเลิก ท่านต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ด้วยวิธีการใด ๆ แต่ข้อสงวนสิทธิ ข้อจำกัดความรับผิด หรือข้อกำหนดให้ชดใช้ในเงื่อนไขการใช้งานนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปแม้หลังจากการบอกเลิก ทั้งนี้การอนุญาตใด ๆ หรือสิทธิอื่น ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทฯ จะยังคงมีผลบังคับต่อไปแม้หลังจากมีการบอกเลิกแล้ว


การขอรับใบเสนอราคาประกันภัยทางออนไลน์

ท่านอาจใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เสนอขายโดยพันธมิตรผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังอาจได้รับใบเสนอราคาประกันภัยทางออนไลน์ด้วย


ในการขอรับใบเสนอราคาทางออนไลน์ ท่านต้องให้ข้อมูลตามที่ร้องขอในหน้าเพจใบเสนอราคาของบริษัทฯ ตามแนวทางการรับประกันภัยของพันธมิตรผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ ท่านจะได้รับใบเสนอราคาและเลขที่ใบเสนอราคาท่านสามารถจัดเก็บใบเสนอราคาดังกล่าวไว้และจะได้รับแจ้ง (ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ว่าใบเสนอราคาดังกล่าวเป็น ใบเสนอราคาชั่วคราว หรือเป็นใบเสนอราคาที่มีผลผูกพัน ในกรณีที่จำเป็น ผู้บริหารฝ่ายดูแลลูกค้าจากศูนย์บริการข้อมูล (call center) ของบริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทฯ จะสามารถทำใบเสนอราคาที่มีผลผูกพันให้แก่ท่านได้


การรักษาความปลอดภัยของระบบออนไลน์

เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ท่าน บริการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลที่เป็นความลับจะดำเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสโดยใช้โปรโตคอลที่เพิ่มความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Secure Socket Layer Protocol) โดยโปรโตคอลนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างมาก


การลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม บริษัทฯ ไม่แนะนำ หรือรับรองเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่จัดให้มีในเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อเงื่อนไข หรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์อื่น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านใช้งาน เข้าถึง หรือพยายามเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านต้องได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ ในการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้


ไม่ได้ให้คำแนะนำ

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำแนะนำส่วนบุคคล ด้านการเงิน หรือด้านการลงทุนประเภทใด ๆ แก่ท่าน บริษัทฯ ไม่ได้นำรายละเอียดส่วนบุคคลของท่านมาประกอบการพิจารณา ท่านควรพิจารณาเองว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยเหมาะสมกับท่านหรือไม่


ทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อ รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายการค้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเครื่องหมายของอีซีที บริษัทที่เกี่ยวข้อง และพันธมิตรผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัยของบริษัทฯ ห้ามมิให้นำเครื่องหมายเหล่านั้นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต


เว็บไซต์ (รวมถึงซอฟต์แวร์ การวางรูปแบบ และการออกแบบระบบการเสนอราคาและการซื้อประกันภัยที่อยู่ในเว็บไซต์) และเนื้อหาของเว็บไซต์มีลิขสิทธิ์ ท่านอาจเข้าดูเว็บไซต์โดยใช้เบราว์เซอร์ของท่านและพิมพ์ หรือดาวน์โหลดสำเนาเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อการค้าได้ เว้นกฎหมายจะกำหนดไว้เป็นประการอื่น ห้ามมิให้มีการใช้งาน การทำซ้ำ การทำสำเนา การเผยแพร่ การดัดแปลง การส่งผ่าน การนำไปเผยแพร่ซ้ำ หรือการนำเสนออื่น ๆซึ่งเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปแบบใด ๆ ต่อสาธารณะ


ไม่มีข้อความใดในเงื่อนไขการใช้งานนี้ที่เป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ


นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ บริษัทฯ อาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยบริษัทได้ระบุวิธีการที่ใช้รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ


ความรับผิด

ยกเว้นภาระหน้าที่ซึ่งตามนัยแห่งกฎหมายไม่สามารถยกเว้นได้ ท่านตกลงว่า อีซีที บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจาก เป็นผลของ หรือสามารถอ้างอิงถึงเว็บไซต์ เนื้อหา หรือการใช้งาน หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมถึงที่เกิดจาก หรือเป็นผลของ

 • การเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการปฏิบัติผิดข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • ความล่าช้าในการทำธุรกรรมใด ๆ ที่มุ่งหมายให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • การไม่สามารถทำธุรกรรมใด ๆ ที่มุ่งหมายให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • ความผิดพลาด ความบกพร่อง การละเว้นกระทำการ ความไม่ถูกต้อง หรือการแถลงเท็จใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ และ/หรือ
 • การส่งผ่านไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ

ท่านตกลงว่า กรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ไม่ว่าในกรณีใด บุคคลผู้ที่ได้รับการชดใช้ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายโดยอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ เป็นพิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา หรือการขาดกำไร ไม่ว่าเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดก็ตาม


การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้และให้บุคคลผู้ได้รับการชดใช้แต่ละคนได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งปวงที่ได้รับ หรือเกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจาก

 • การที่ท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานนี้
 • การที่ท่านปฏิบัติผิดหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกฎหมาย หรือ
 • การที่ท่านใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์นี้

หากท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานนี้ และบริษัทฯ ไม่ดำเนินการกับท่านโดยทันที บริษัทฯ ยังมีสิทธิที่จะบังคับตามสิทธิและการเยียวยาเกี่ยวกับการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าว หรือการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานในภายหลังใด ๆ


เขตอำนาจศาล

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จัดไว้ให้เฉพาะผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร หรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (เรียกรวมกันว่า “ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย”) เฉพาะผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทฯ ได้ ผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่เสนอในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่เกิดในหรือจากประเทศไทยเท่านั้น ให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ท่านยื่นฟ้องต่อศาลไทยซึ่งเป็นศาลเดียวที่มีเขตอำนาจ


การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีปัญหาด้านเทคนิคในการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่บริษัทฯ สามารถนำไปปรับปรุงบริการของบริษัทฯ ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่ webmaster@easycompare.co.th.


ข้อกำหนดของระบบ

เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุด


ข้อกำหนดของระบบ


เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเว็บไซต์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นล่าสุด


คำจำกัดความ

เนื้อหา หมายถึง เนื้อหา ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ เพจ และเอกสารข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์

อีซีที หมายถึง บริษัท อีซี่ คอมแพร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105559196010)

บุคคลผู้ได้รับการชดใช้ หมายถึง อีซีที และบริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลากรทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว

ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใด ๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม, ในปัจจุบัน หรือในอนาคต, คงที่ หรือไม่คงที่, เกิดขึ้นจริง หรืออาจเกิดขึ้น และหมายรวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมด

บุคลากร หมายถึง กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับจ้างของบุคคลใด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บริษัทซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทออโต้แอนด์เจนเนอรัลในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย (ซึ่งอีซีทีเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท)

เงื่อนไขการใช้งาน หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ อีซีที และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมกัน

ของบริษัทฯ หรือบริษัทฯหมายถึง อีซีที และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง แยกกันและรวมกัน

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของและดำเนินการโดยอีซีที และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (แต่ไม่หมายรวมถึงเว็บไซต์ใด ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของและดำเนินการโดยบุคคลที่สามซึ่งจัดให้มีผ่านลิงค์จากเว็บไซต์นี้)

คุณ หมายถึง ผู้ใช้งานซึ่งเข้าถึงเว็บไซต์นี้ทั้งหมด หรือบางส่วน

ปรับปรุงล่าสุด: พฤษภาคม 2560.